Zásady ochrany osobních údajů

 1. Mgr. Hana Novotná, která je provozovatelem Lékárny Velké Popovice, se sídlem Husova 198, 251 69 Velké Popovice (dále jen Lékárna) Vás informuje o tom, že v postavení správce osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů (pro účely této Informace Lékárna používá pro Vaši osobu pojem pacient). Pacientem je fyzická osoba.
 2. Lékárna zpracovává tyto osobní údaje pacienta:
  1. osobní údaje, které jsou nezbytné pro výdej léku a které se nacházejí na lékařském předpisu v tomto rozsahu: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, číslo pojištěnce (rodné číslo), kód zdravotní pojišťovny;
  2. zvláštní kategorie osobních údajů v tomto rozsahu: údaje o zdravotním stavu na základě tzv. historie léků, zdravotní diagnóza v případě vyšší úhrady léku;
  3. osobní údaje umožňující kontakt v rozsahu: telefonní číslo, e-mailová adresa, pokud je pacient lékárně sdělí.
 3. Zpracování shora uvedených osobních údajů pacienta je v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů, neboť je nezbytné:
  1. pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je pacient;
  2. pro splnění právní povinnosti, která se na lékárnu vztahuje (např. zákon o léčivech, zákon o zdravotních službách, zákon o zdravotnických prostředcích, zákon o veřejném zdravotním pojištění, účetní a daňové předpisy);
  3. pro účely oprávněných zájmů lékárny – zejména pro účely vedení evidence, vyřizování stížností, zamezení protiprávního jednání vůči pacientům, vymáhání pohledávek, nabídky dalších produktů lékárny pacientovi;
  4. pro účely preventivního lékařství, poskytování zdravotní péče či léčby nebo řízení systémů a služeb zdravotní péče;
  5. z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, jako je zajištění přísných norem kvality a bezpečnosti zdravotní péče a léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků.
 4. Právo lékárny na zpracování osobních údajů pacienta vyplývá ze zákonné úpravy ochrany osobních údajů – nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/67 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Zpracovávané osobní údaje musí lékárna uvést do lékárnického systému a systému zdravotních pojišťoven.
 5. Osobní údaje pacienta dle čl. 2 jsou předávány výlučně:
  1. orgánům veřejné moci na základě jejich zákonného zmocnění a v zákonném rozsahu (zejména orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu atd.);
  2. zpracovateli, který lékárně poskytuje daňové a účetní služby a který poskytuje dostatečné záruky k tomu, aby byla zajištěna ochrana práv pacientů lékárny;
  3. poskytovateli softwaru pro provoz a řízení lékárny,
  4. zdravotním pojišťovnám dle zákona o veřejném zdravotním pojištění;
  5. Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SUKL) prostřednictvím Centrálního úložiště elektronických receptů dle povinnosti stanovené v zákoně o léčivech.
 6. Lékárna prohlašuje, že osobní údaje pacienta nejsou předávány žádné další třetí osobě ani jinému zpracovateli.
 7. Osobní údaje pacienta lékárna zpracovává po dobu 10 kalendářních let následujících po roce, v němž pacient lékárnu naposledy navštívil. Po uplynutí této doby jsou zpracovávané osobní údaje lékárnou skartovány.
 8. Pacient má právo:
  1. požadovat od lékárny přístup ke svým osobním údajům za účelem zjištění rozsahu osobních údajů, které o něm lékárna zpracovává,
  2. na opravu svých osobních údajů zpracovávaných lékárnou,
  3. na omezení zpracování svých osobních údajů ve vymezených případech,
  4. na výmaz zpracovávaných osobních údajů,
  5. vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případě, že důvodem zpracování je oprávněný zájem lékárny. V tomto případě je lékárna povinna ukončit zpracování, pokud závažné oprávněné důvody pro zpracování na straně lékárny nepřevažují nad zájmy nebo právy a svobodami pacienta,
  6. vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případě, že je zpracování prováděno pro účely přímého marketingu. Na základě písemně uplatněné námitky lékárna bez zbytečného odkladu přestane osobní údaje pacienta pro tento účel zpracovávat,
  7. právo na přenositelnost osobních údajů zpracovávaných lékárnou,
  8. právo podat proti zpracování svých osobních údajů stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR, bližší informace lze získat na https://www.uoou.cz.
 9. Svá práva dle čl. 8 je pacient oprávněn uplatnit písemnou žádostí zaslanou na adresu lékárny. Každá žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Žádost je také možné předat v listinné podobě oprávněnému zaměstnanci v lékárně na základě předloženého dokladu totožnosti.